MEMORANDUMI

HomeMEMORANDUMI

Memorandumi su sastavni element kancelarijskog materijala svakog ozbiljnog preduzeća. Koriste se za poslovnu komunikaciju preduzeća sa drugim pravnim ili fizičkim licima. Sastoji se od lista papira formata A4 i sadrži sve neophodne podatke o preduzeću u zaglavlju (hederu) i podnožju (futeru) stranice, dok je središnji deo stranice rezervisan za tekst pisma ili fakture.